Opakovaná dražba rodinného domu v obci Sečovce
Typ: Rodinný dom
Stav: Ukončená
Lokalita: Košický kraj, Trebišov, Sečovce
Termín dražby: 14.09.2017 o 12:30
Miesto dražby: Notársky úrad: JUDr. Jozef Farkašovský, Janka Kráľa 190/16, 048 01 Rožňava
Termíny obhliadok Cenové informácie
1. termín obhliadky:
Po telefonickom dohovore s dražobníkom


Najnižšie podanie Zábezpeka

48,400 € 14,000 €
Detailný popis
Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Trebišov, Katastrálny odbor, pre obec Sečovce, katastrálne územie Sečovce, zapísanej na:

 liste vlastníctva číslo 1179 ako:

• rodinný dom (popis stavby: Rodinný dom) so súpisným číslom 1318, na parcele registra „C“ číslo 4942,
• parcela registra „C“, parcelné číslo 4941, druh pozemku: Záhrady, výmera 338 m2,
• parcela registra „C“, parcelné číslo 4942, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 418 m2;
Vlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom je situovaný v zástavbe rodinných domov na pozemku parc.č. 4942 v okrajovej lokalite mesta Sečovce v mestskej časti "Albinov" (od mesta Sečovce vo vzdialenosti cca 3 km) s priamym prístupom z verejnej miestnej komunikácie. Jedna sa o samostatne stojací rodinný dom nepodpivničený s troma nadzemnými podlaţiami – prízemie, I.poschodie a II.poschodie.

Podľa vyhlásenia terajších vlastníkov rod.domu boli v roku 2010 a 2011 prevedené stavebné úpravy. V lokalite rod.domu je moţnosť napojenia na inţ.siete - elektrická sieť, rozvod zemného plynu a verejnej kanalizácie, v lokalite nie je vybudovaný verejný vodovod. Rodinný dom je napojený na vodovod z vlastnej studne

Rodinný dom je riešený ako nepodpivničený s 3 nadzemnými podlažiami.

Zastavaná plocha 1. NP : 125,92 m2
Zastavaná plocha 2.NP : 125,92 m2
Zastavaná plocha 3.NP : 125,92 m2

Súčasťou je aj Hospodárska budova na parc. č. 4941
Hospodárska budova je postavená za rodinným domom na p. č. 4941. Bola postavená v roku 1980. Stavba nie je zakreslená ma katastrálnej mape, ne je vedená na LV. Dispozične pozostáva z 2 skladov, ktoré pôvodne boli využívané na hospodárske účely.

Celková výmera pozemku: 756m2


Mapa

Rýchly kontakt

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok ohľadne tejto dražby nás kontaktujte pomocou nášho on-line kontaktného formuláru.