Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské BiskupiceOpakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY16. marec 2018 9:30
MIESTO KONANIA DRAŽBYNitra, Štefánikova 9, zasadacia miestnosť v kancelárii dražobníka na vyvýšenom prízemí
Výmera560
Zistená/stanovená hodnota622000€
Najnižšie podanie490000€
Minimálne prihodenie2000€
Dražobná zábezpeka45000€
ObhliadkyPo telefonickom dohovore s dražobníkom
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaIng. Daša Fogelová


PREDMET DRAŽBY

Predmet dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor, pre obec BA – m.č. Podunajské Biskupice, katastrálne územie Podunajské Biskupice, zapísané na:
  • liste vlastníctva číslo 3152 ako:

  • Rozostavaná stavba (druh: Rozostavaná budova) bez súpisného čísla, na parcele registra „C“, číslo 2434/3,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2434/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 247 m2;
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2434/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 313 m2;
(ďalej len ako „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)
vo vlastníctve: Obchodné meno :              VISA s.r.o. Sídlo :                                  821 06, Bratislava, Padlých hrdinov 28 IČO :                                    46 786 350 Zápis :                                 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 83823/B Vlastnícky podiel :             1/1 Vklad záložného práva do katastra nehnuteľností bol povolený pod číslom V 8707/14. Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“. Opis predmetu dražby: Objekt robotníckej ubytovne - rozostavaná nedokončená stavba sa nachádza v lokalite so zástavbou prevažne  rodinnými domami a bytovými domami. a objektov s občianskou vybavenosťou v hlavnom meste Bratislava, mestská časť Podunajské Biskupice na Devätinovej   ulici. Pozemok je rovinatý. Stavba je celkovo trojpodlažná umiestnená v uličnej línii s možnosťou vstupu do objektu z troch strán. Zastavaná plocha I.NP je 258,12 m2 a II.NP a III.NP zastavaná plocha je 314,27 m2. Vykurovanie je riešené plynovými kotlami. Objekt je napojený na inžinierske siete: voda, elektrická energie, plyn. Kanalizácia je riešená do žumpy.
Pozemok evidovaný pod parc.č. 2434/2 o výmere 247 m2, ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 2434/3 o výmere 313 m2, ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Pozemky sú umiestnené v chránenej vodohospodárskej oblasti.


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

Prvá dražba
  • Dražba samostatnej garáže v obci Bratislava - Dúbravka
  • Dražba už prebehla
  • Dátum dražby: 10. máj 2018
  • Najnižšie podanie: 18000€
  • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií