Dražba rodinného domu s pozemkami v k. ú. Čiližská Radvaň
Dražba rodinného domu s pozemkami v k. ú. Čiližská Radvaň
Dražba rodinného domu s pozemkami v k. ú. Čiližská Radvaň
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY4. november 2022 10:00
MIESTO KONANIA DRAŽBYObchodno-informačné centrum, Zrkadlová miestnosť, Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda, ( bývalá budova Perfects), 1. posch. , č.d. 111
Výmera1.702 m2
Zistená/stanovená hodnota60.100 €
Najnižšie podanie60.100 €
Minimálne prihodenie1.000 €
Dražobná zábezpeka18.000 €
Obhliadkydňa 18.10.2022 o 10:00 hod. , dňa 27.10.2022 o 10:00 hod.
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaMgr. Michaela Viskupová


PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálnym odborom, Obec: Čiližská Radvaň, katastrálne územie: Čiližská Radvaň, nachádzajúce sa na LV č. 957:
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 87/1, druh pozemku: Záhrada, výmera 286 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 87/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 597 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 87/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 45 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 88, druh pozemku: Záhrada, výmera 475 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 93/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 263 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 93/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 36 m2,
 • rodinný dom so súpisným číslom 104 na parcele registra „C“ číslo 87/2,
 • hospodárska budova so súpisným číslom 1104 ( druh stavby: Iná budova) na parcelách registra „C“ číslo 87/3 a 93/3;
Predmet sa draží tak ako stojí a leží.
Opis predmetu dražby:
RODINNÝ DOM s.č. 104 sa nachádza na rovinatom pozemku v zástavbe rodinných domov. Ide o samostatne stojaci rodinný dom, s predzáhradkou, dvorom a záhradou. Je z časti podpivničený, jednopodlažný s neobytným  podkrovím. Celkovú životnosť domu znalec stanovil na 100 rokov. Obvodové konštrukcie a deliace priečky sú zrealizované z tehlového muriva. Stropná konštrukcia je z prefabrikovaných betónových tvaroviek a železobetónových nosníkov zaliatych betónom a vystužených oceľovou sieťovinou. Konštrukcia krovu je drevená s valbovou strechou. Ako strešná krytina je použitá  keramická krytina na latovaní. Dom je napojený  priamo na siete – verejný rozvod plynu, NN prípojku, vodovodnú prípojku. Kanalizácia je vedená do žumpy. Prípojka plynu je vedená po fasáde domu zo zadnej strany domu. Výplne okenných otvorov sú zdvojené drevené okná s vonkajšími plastovými roletami. Na 1. podzemnom podlaží sa nachádza miestnosť na skladovanie a kotolňa. V miestnosti kotolne sa nachádza plynový kotol ÚK a kotol na tuhé palivo. Na stene je zavesený zásobníkový bojler. Na podlahe sa nachádza cementový poter. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri obytné miestnosti, jedáleň prepojená s kuchyňou, vstupná hala, miestnosť WC spojená s kúpeľňou s vaňou, samostatná miestnosť s WC misou, komora. Na podlahe všetkých miestností sa nachádza PVC krytina, v kúpeľni je keramická dlažba.
HOSPODÁRSKA BUDOVA s.č. 1104 s garážou sa nachádza na rovinatom pozemku za rodinným domom. Stavba nie je podpivničená, je jednopodlažná s neobytným podkrovím. Je zrealizovaná hrubá stavba vrátane zastrešenia, rozvody elektro, sanity, omietky, poteč, osadené sú okná a dvere z exteriéru. Obvodové konštrukcie a deliace priečky sú zrealizované z tehlového muriva, z vonkajšej strany nie je povrchová úprava ukončená. Konštrukcia krovu je drevená so sedlovou strechou.
POZEMKY:
 • zastavaná plocha a nádvorie – pozemky par. č. 87/2, 87/3, 93/2, 93/3 sa nachádzajú v obytnej časti zastavaného územia obce Čiližská Radvaň, v okrese Dunajská Streda. Pozemok s par. č. 87/2 je zastavaný s rodinným domom súp. č. 104, príslušenstvom k rodinnému domu a hospodárskej budove a dvorom, pozemok s par. č. 87/3 a par. č. 93/3 je zastavaný hospodárskou budovou súp. č. 1104 a na pozemku s par. č. 93/2 sa nachádza dvor. Nie je tam možnosť napojenia pozemku na verejnú kanalizačnú sieť. Prístup k pozemku je priamo zo spevnenej asfaltovej komunikácie.
 • záhrada – pozemky par. č. 87/1 a 88 sa nachádzajú v obytnej časti zastavaného územia obce Čiližská Radvaň, v okrese Dunajská Streda. Pozemky sú evidované na liste vlastníctva č. 957 k.ú. Čiližská Radvaň ako záhrada. V mieste je možnosť napojenia pozemku na verejné rozvody vody, plynu, elektrické rozvody a na telekomunikačné rozvody. Nie je možnosť napojenia pozemku na verejnú kanalizačnú sieť.
Celková  rozloha  pozemkov je 1.702 m2.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Dražobnú zábezpeku je možné zložiť:
 1. Dražobníkovi:
 • V peniazoch:
 • prevodom na bankový účet dražobníka,
 • vkladom v hotovosti na bankový účet dražobníka,
 • poštou, formou poštového poukazu (za podmienok stanovených poskytovateľom poštových služieb),
 • v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou (lehota končí otvorením dražby).
 • Vo forme bankovej záruky.
 1. Do notárskej úschovy:
 • V peniazoch,
 • Vo forme bankovej záruky (Prijatie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy sa riadi podmienkami stanovenými jednotlivými notármi a príslušnými právnymi predpismi)
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
Číslo účtu dražobníka: SK06 7500 0000 0040 3021 3750, vedený v ČSOB, a.s.; platbu je potrebné identifikovať variabilným symbolom (VS): 120981310 a pri fyzickej osobe uviesť meno, priezvisko a rodné číslo; pri právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo a IČO a to tak, aby bolo zrejmé kto zábezpeku zložil – kto bude účastníkom dražby. Dražobník upozorňuje prípadných záujemcov, že bez vyššie uvedenej identifikácie nebude možné platbu správne identifikovať na účely splnenia požiadavky zloženia zábezpeky.
Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielateľa pod podmienkou, že bude pripísaná na účet príjemcu - dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.
Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30% z najnižšieho podania; nesmie však presiahnuť sumu 49.790,88,- Eur.


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

Prvá dražba
 • Dražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 5. november 2019
 • Najnižšie podanie: 11000€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • UPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. Trstice
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 10. august 2022
 • Najnižšie podanie: 23.600,- €
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií